Home » Privicy Policy

 

BELEID INZAKE PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS – EEN PRIORITEIT

BASICS4BRANDS / SAVICOM BVBA (hieronder « BASICS4BRANDS») hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. BASICS4BRANDS gaat dan ook steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen genomen (op technisch en organisatorisch vlak) teneinde vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, toegang door onbevoegden of accidentele verspreiding onder derden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van verzamelde persoonsgegevens te vermijden.

De verwerking ervan gebeurt in overeenstemming met de geldende (Belgische en Europese) reglementering op het vlak van o.m. direct marketing en verwerking van persoonsgegevens, waaronder de zgn. AVG of GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Voor de toepassing van deze Privacy Policy wordt onder “persoonsgegevens” verstaan: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BASICS4BRANDS / SAVICOM BVBA (Karel de Brouckerestraat 25, 8800 Roeselare– KBO nr. 0633 894 604). Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij BASICS4BRANDS, dient contact te worden opgenomen via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (support@basics4brands.be).

3. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

BASICS4BRANDS verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens in het kader van bestaande of toekomstige commerciële contacten (klanten, leveranciers,…). Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

  • Voor ondernemingen: naam, rechtsvorm, BTW- en/of ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer, adres maatschappelijke- en/of exploitatiezetel(s), contactgegevens contactpersoon (naam, adres tewerkstellingsplaats, dienst, functie, e-mailadres, telefoonnummer), taal van communicatie, bankrekeningnummer;
  • Voor particulieren: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurtaal, bankrekeningnummer

 

4. VERWERKINGSGROND

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt binnen BASICS4BRANDS slechts wanneer de betrokkene hiervoor zijn/haar toestemming heeft gegeven of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van (gebeurlijke) contracten tussen de betrokkene en BASICS4BRANDS. De verzamelde persoonsgegevens worden steeds administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien betrokkene zich hiertegen zou verzetten, zal BASICS4BRANDS zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van deze persoon niet kunnen nakomen.

5. DUUR VERWERKING

BASICS4BRANDS verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De concrete duur van de verwerking/bewaring wordt vastgesteld in functie van de doeleinden van de verwerking en rekening houdende met verjaringstermijnen en gebeurlijke bewaringsplichten voortvloeiende uit specifieke (fiscale, boekhoudkundige, sociale,…) wetgeving.

6. RECHTEN BETROKKENE

Ieder persoon heeft het recht om zich op basis van ernstige en legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op een gegeven toestemming, beschikt de betrokkene over het recht om die toestemming weer in te trekken.

Elkeen is gerechtigd om van BASICS4BRANDS (kosteloos) te vernemen welke op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt werden en welk gebruik ervan werd/wordt gemaakt. BASICS4BRANDS verwerkt alleszins nooit persoonsgegevens met het oog op ‘profiling’ (een profiel opbouwen rond klanten en/of prospecten om producten gericht onder de aandacht te brengen) en/of het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Gevraagd kan worden om zijn/haar door BASICS4BRANDS verwerkte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Indien in de verwerkte gegevens onnauwkeurigheden voorkomen, kan de betrokken persoon eisen dat de gegevens verbeterd, aangevuld of verwijderd worden. Ook kan verzocht worden om ‘beperking’ van de verwerking. In dit geval mag BASICS4BRANDS de persoonsgegevens wel bewaren, maar mogen er zonder het akkoord van de betrokkene geen verdere verwerkingen meer mee worden uitgevoerd (behoudens wanneer dit noodzakelijk zou zijn in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van personen of om gewichtige redenen van algemeen belang).

Klachten kunnen gericht worden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32/(0)2.274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be).

7. DOORGIFTE AAN DERDEN

De door een persoon verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens kunnen voor alle doeleinden door BASICS4BRANDS doorgegeven worden aan verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven), en, met het oog op statistisch onderzoek en marketing, aan andere derden.

BASICS4BRANDS kan persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting, op bevel van de overheid of van het gerecht, of indien de betrokkene zich hiermee akkoord heeft verklaard.

In opdracht van BASICS4BRANDS verwerken bepaalde derden persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren (o.m. accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning en IT-dienstverleners, juridisch adviseurs in contractuele aangelegenheden,…). Middels verwerkingsovereenkomsten, afgesloten met elk van deze derden, beoogt BASICS4BRANDS het nodige te doen opdat zij de persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Buiten de voornoemde situaties en behoudens uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, zal BASICS4BRANDS geen persoonsgegevens commercieel of anderszins ter beschikking stellen aan derden.